L-R TKV Rajan, Dr KK Suresh, Rev Mulley, Pratim Roy